Правапіс некаторых прыставак

ПРАВОПИСАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРИСТАВОК

Правапіс некаторых прыставак

В приставках на з-, с-: з-(с-), уз-(ус-), раз-(рас-), без-(бес-), бяз-(бяс-), цераз-(церас-) перед глухими согласными пишется с, а перед звонкими – з: бескарыслівы, схапіць, рассыпаць, цераспалосіца, расказаць, схіліць, збіраць, раззлавацца, звязаць, збочыць.

В белорусском языке нет предлога с, а только – з: з лесу, вынес з дому, з радасці.

Всегда без изменений пишутся приставки на д, б (ад-, пад-, аб-, над-,

прад-): адсвяткаваць, падпісаць, надламаць, абгаварыць, абумовіць.

 

1.Образуйте новые слова с помощью приставок аб-, ад-, пад-, над-, с-, з-.

Класці, плесці, будаваць, ступаць,вязаць, казаць, пісаць, тачыць, чапляць, пілаваць, капаць, сыпаць, водны, рэзаць, даць, бегчы, несці.

Больше из этой рубрики
Еще материалы